راهکارهای هوشمند
مدیریت بنادر

اخبار انفورماتیک

انتخاب يک سيستم عملياتي ترمينال
سيستم عملياتي ترمينال يا (TOS)، ابزار اصلي ترمينال هاي مدرن دريايي براي ثبت اطلاعات، برنامه ريزي، کنترل و مانيتورينگ مي باشد. اين سيستم به کارکنان، برنامه ريزان، ناظران و مديران، خطوط کشتيراني و باربري، راه آهن، بازديد کنندگان، قانونگذاران و تحليلگران خدمت رساني کرده و يا از آنها خدمات دريافت مي کند. انتخاب يک سيستم TOS مناسب تاثير به سزايي در اجراي عمليات تاکتيکي، اجرايي شدن استراتژي هاي ترمينال، مشتريان و اپراتورهاي آن خواهد داشت.
پايه و اساس
هر سيستم TOS بر 3 اساس مي باشد: زيرساخت، پايگاه داده و پلتفورم بهبود. ويژگي ضروري هر يک از اين اساس ها، قابليت بقا و پايداري است و جايگزين کردن آنها امکان پذير نيست. سيستم TOS يک سيستم ضروري است و ماموريت آن در طول زمان تغيير پذير است. به همين دليل، اين 3 پايه مي بايست بر اساس پايداري، دسترس پذيري، عملکرد، ارزيابي، امنيت، رفع زوائد، پشتيباني موثر مشتري، سهولت خدمت دهي، دقت، صحت، بسط پذيري، سهولت يکپارچه سازي، سهولت سفارشي سازي، و دسترسي سريع افراد متخصص براي نگهداري و ارتقاء سيستم مورد قضاوت قرار گيرد. اين پايه هاي اصلي بايد در برابر مشکلات از مقاومت بالا برخوردار باشند. مشکلات مي بايست خيلي سريع مورد بررسي قرار گرفته و برطرف شوند. همچنين اين سيستم بايد به نحوي طراحي شود که بتواند بدون بروز اختلال خود را تغييرات و رشد سريع وقف دهد.
پيچيدگي تجارت
ترمينالهاي حمل دريايي محل ملاقات هويتهايي هستند که در حال هماهنگي و يا رقابت با يکديگر بوده که تقريبا هيچيک از آنها تحت کنترل مستقيم مالک TOS است نمي باشد. سيستم TOS مي بايست برطرف کننده نيازهاي متفاوت کاربران بسياري باشد و به نحوه خدمت رساني به هريک از درخواستها بايد نسبت به تنشهاي ميان همکاري، رقابت، شفافيت، محرمانگي حساس باشد. رابط ها مي بايست براي انعکاس نقاط قوت و ضعف هر کاربر سفارشي سازي شوند. کارگران به سادگي فرايندها نياز دارند. برنامه ريزان به داشتن يک ديد جامع نيازمند اند. خطوط کشتيراني نيازمند کنترل محموله هاي دريايي اند. شرکتهاي باربري و يا خطوط ريلي به انعطاف در عمليات حمل و نقل نياز دارند. قانونگذاران مي بايست از توانايي کافي براي مداخله برخوردار باشند. تحليلگران مي بايست امکان دسترسي نامحدود به سوابق را داشته باشند. اپراتورهاي ترمينال بايد با زيرکي بين تعارض ميان منافع توازن برقرار کنند.
اقتصاد
اقتصاد ترمينال دريايي تحت تسلط درآمد معمول، درآمد براي سرويس هاي ويژه، هزينه کار عملياتي و استهلاک سرمايه زيرساخت قرار دارد. هزينه تکنولوژي اطلاعات ذاتا چندان قابل توجه نيست. در فرايند انتخاب براي سيستم TOS بايد مرتبا به مسائل اوليه اقتصاد نظير دريافت سفارشات بيشتر از طريق ارائه خدمات با کيفيت، دريافت هزينه مناسب براي خدمات انجام شده، کنترل هزينه هاي نيروي انساني رجوع شود. زماني که صحبت از سيستم TOS به ميان مي آيد، مسئوليت بيشتر مخارج بر عهده اپراتور خواهد بود.
رابط هاي اپراتور:
هدف کارکنان عملياتي از حضورشان در ترمينال، راندن تجهيزات، حمل و نقل محموله هاي دريايي و بازگشت به خانه با سلامتي کامل در انتهاي نوبت کاريشان است. به همين خاطر، بهره وري و کارايي، علاقه اوليه آنها محسوب نمي شوند. سلامت و کسب درآمد کافي هدف اوليه اين کارکنان است. به منظور افزايش بهره وري در حين رسيدگي به علايق اين اپراتور، اپراتور سيستم TOS مي بايست نمايانگر بالاترين سطح از فکر و طراحي باشد و هريک از رابط هاي کاربري سيستم مي بايست فقط ارائه دهنده ورودي و خروجي اي را که مستقيما با کارهاي ساده اپراتورهاي پايه مرتبط اند باشند. هر ترمينال، بايد با فرهنگ اپراتور خودش تعامل کند و لذا سيستم TOS بايد ابزار و معماري لازم براي ايجاد رابطهاي کارآمد و ايمن را ارائه دهد.
رابط هاي مشتري:
مشتريان ترمينالهاي دريايي، همگي شرکتهاي تجاري بين المللي هستند که طي دهه هاي گذشته تکامل پيدا کرده در يک محيط بسيار گزينشي هستند. هر مشتري سيستم تجاري خاص خودش را دارد که با نيازهاي ويژه تجارت خودش در زمينه فرهنگ داخلي، چهارچوب مقررات، تمايلات مشتريان خودشان مطابقت دارد. هريک از مشتريان ممکن است تمايل به برقراري ارتباط با سيستم TOS به نحو متفاوتي داشته باشند و لذا سيستم TOS بايد در برابر اين متغييرها منعطف باشد. سيستم TOS بايد براي پشتيباني از ايجاد و مديريت درازمدت عناصر رابط براي هر مشتري از انعطاف کافي برخوردار باشد. سيستم TOS بايد قادر به جذب مشتريان جديد و رفع نياهاي آنها بوده و مي بايست طوري که امنيت محموله و موقعيت رقابتي هريک از مشتريان به خطر نيافتد، حريم خصوصي مطلق هر مشتري را حفظ کند .
رابط هاي قانونگذاران
هر ترمينال دريايي در حين پشتيباني از چهارچوب بين المللي کنترل امنيت و ايمني پشتيباني که رو به رشد است، در چهارچوب مقررات شبکه بومي خودش عمل مي کند. چهارچوب هاي مقررات ملي و بومي بسيار متغييراند در مواجهه با تمايلات قدرتهاي برتر تغيير پذيراند.
نقش قانونگذاران صدور مجوز، توقيف، متوقف کردن و يا ارزيابي جابجايي کانتينرها است. سيستم TOS بايد رابط هايي که امکان صدور سريع مجوز و همچنين ضبط و يا توقف جابه جايي ها را به قانونگذار مي دهد ارائه کند، و در عين حال مي بايست مانع آن شود که قانونگذاران از حدود خود فراتر بروند. از آنجايي که اين توازن در بين حوزه هاي مختلف قضايي بسيار متفاوت است، سيستم TOS مي بايست در برابر برنامه هاي قانوني کنترل شده در سطح سايت منعطف و باز عمل کند.
[1392/11/30]
© تمامی حقوق برای شرکت رهیاب رایانه گستر محفوظ است.