راهکارهای هوشمند
مدیریت بنادر

اخبار انفورماتیک

سير تکاملي سيستمهاي اتوماسيون
از اواخر دهه 1980 صنعت ترمينال دريايي با کمک بسياري از سيستم هاي اطلاعات پشتيباني شده است تا برنامه ريزي و مديريت کانتينر و جابجايي تجهيزات را در مجتمع و يا فضاي تجاري مربوطه به صورت خودکار شده و و يا هماهنگ شود. سيستم TOS در اصل به منظور برنامه ريزي امور مربوط به محوطه هاي کانتينري و کشتيها مورد استفاده قرار مي گرفت. اما با افزايش ظرفيت کانتينرها و اندازه شناورها، و تعداد مسيرهاي دريايي، از سيستمها انتظار مي رفت که برنامه ريزي گيت ورود و خروج، کنترل تجهيزات، استراتژي چيدمان زميني و مديريت منابع انساني را نيز بهينه کنند.
پيش از راه اندازي اولين سيستم TOS در جهان، بسياري از اپراتورهاي بنادر از چارتهاي ديواري و کاغذ براي مديريت و برنامه ريزي جابجايي کانتينرها استفاده مي کردند. افزايش شديد ظرفيت عمليات کانتينرها از اواخر دهه 1980 تا سال 2008، باعث ارتقاء تقريبا 700 درصدي برنامه ها، سيستمها، تجهيزات و دستگاه ها، براي بهبود کارايي عمليات، ارتقاء کنترلهاي مديريتي، هوشمندي تجارت و ارتباط ترمينالهاي دريايي با زنجيره هاي تامين بيشتر گرديد. پيشتر، از ترمينالها و سيستمها انتظار مي رفت که در هر ساعت تنها 50 جابجايي کانتينر را مديريت کنند ولي در حال حاضر مي بايست در هر ساعت بيش از 100 جابجايي را در محوطه هاي بزرگتر که مکانهاي مرتفع تري را نيز براي انباشت کانتينر دارند مديريت کنند.

گرايش هاي فعلي در زمينه اتوماسيون
در تجارت بسيار پوياي تجهيزات اتوماسيون، توانايي افزايش بهره وري ناوگان ترمينال تفاوت اصلي خواهد بود. با نگاهي به آينده، تکنولوژي اتوماسيون فرايندها مي تواند به استخراج بهره برداري بهتر و افزايش طول عمر اين دارايي هاي ارزشمند کمک کند. توانايي حفظ رديابي بهنگام داراييها کليد مديريت تجارت بيشتر با استفاده از دارايي هاي فعلي براي صنعت مي باشد.
تکنولوژيهاي مانيتورينگ از راه دور، با بهبود عملکرد تجهيزات از لحاظ انرژي و عوامل محيطي نظير رديابي بهنگام پارامترهاي عملياتي مانند مصرف سوخت و نفت و دماي عملياتي، مي تواند پشتيبان صنعت مديريت بنادر باشد. داشتن اطلاعات بهنگام با کمک اتوماسيون تجهيزات و فرايندها، هوشمندي تجارت و انجام عمليات بهنگام را براي ترمينالهاي کانتينري به همراه مي آورد. اين شيوه نتايج واقعي را به دنبال خواهد داشت و در برخي موارد حتي بيشتر از 10 الي 20 درصد افزايش بهره وري ارائه مي دهند. اپراتورهاي ترمينالي با کمک اطلاعات بدست آمده از اتوماسيون تجهيزات و فرايندها، ابزارهاي اتوماسيون و سيستمهاي مکانيابي لحظه اي، امکان اتخاذ تصميمات تجاري بهتر را خواهند داشت.

گرايشهاي جديد در اتوماسيون ترمينالهاي بندري
دو چالش کليدي که اپراتورهاي محوطه هاي کانتينري با آن سروکار دارند،غير قابل پيشبيني بودن اقتصاد و نواسانات حجم کانتينرها است که باعث افزايش درخواستهاي بهبود کارايي مي شوند. اين دو مورد عدم قطعيت، باعث ايجاد تمايلات جديد در زمينه تکنولوژي هاي پردازش و اتوماسيون تجهيزات، به عنوان راهي براي افزايش کارايي شده است. زمانيکه اين تکنولوژيها با سيستمهاي عمليات ترمينال (TOS) ترکيب شده و بکار روند، مي توانند باعث افزايش ظرفيت ترمينال، بهينه سازي کاربري تجهيزات و بهبود عملکرد کلي مديريت کانتينرها در ترمينال شود. اتوماسيون فرايندها، ترکيب سيستم TOS با راهکارهاي سخت افزاري که در گيت ورود و خروج، داخل محوطه و يا اسکله به کار مي رود را نيز شامل مي شود. انواع مختلف سخت افزارها شامل سيستم مکانيابي بهنگام (RTLS)، سيستم شناسايي فرکانس راديويي (RFID)، GPS و OCR، رهگيري وسايل نقليه و جابجايي کانتينرها از کشتي به محوطه، و يا از خارج به داخل گيت و بالعکس و در نتيجه ارائه گزارشات اطلاعاتي بهنگام از مشخصات داراييها، موقعيت و عملکرد را امکانپذير مي کند. تکنولوژي هاي اتوماسيون فرايند در صورت ترکيب اين سيستم با سيستم TOS، مي توانند باعث بهبود کنترل جابجايي کاميونها و کانتينرها، بهينه سازي تخصيص منابع و اتوماسيون اطلاع رساني به راننده در مورد انجام اقدام بعدي تجهيزات و در نتيجه افزايش بهره وري ترمينال شوند.
[1392/11/30]
© تمامی حقوق برای شرکت رهیاب رایانه گستر محفوظ است.